newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Polska Strefa Inwestycji - strefa ekonomiczna
02 / 03 / 2020 | Michał

Ważnym atutem Karlina jest dobra atmosfera dla rozwoju biznesu. Lokowaniu nowych przedsięwzięć sprzyja działalność Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE).

Podstrefa Karlino SSSE obejmuje obszar 225,34 ha (tereny do zagospodarowania):

KOMPLEKS II - 14,6945 HA

KOMPLEKS IIIA - 24,2820 HA

KOMPLEKS IIIB - 6,3665HA

KOMPLEKS KARLINKO - 180 HA

Strategicznym celem społeczno-gospodarczym Gminy Karlino jest utworzenie nowych miejsc pracy w różnych sektorach przemysłu, który może być zlokalizowany w strefie i w związanych z nim usługach realizowanych w otoczeniu strefy.

 

 

CO TO JEST STREFA, czy POLSKA STREFA INWESTYCJI?

Na początku września 2018 r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska została objęta programem pn. „Polska Strefa Inwestycji”.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad. Każdy przedsiębiorca planujący budowę/rozbudowę firmy lub reinwestycję (z sektora przemysłowego lub usługowego) może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu.

Decyzja, jaką udziela przedsiębiorcom w obszarze środkowego Pomorza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., uprawnia do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Karlino znajduje się w obszarze wpływów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Mapa obszaru we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz podstref

 

Inwestując na terenie podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych (takich jak wskazane tereny w Karlinie) przedsiębiorca może uzyskać najdłuższy okres ważności decyzji o wsparciu tj. 15 lat. 

ULGI I PREFERENCJE

Oferta dla przedsiębiorcówplanujących realizację nowejinwestycji z sektora przemysłowego lub usługowegow powiecie białogardzkim:

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja  
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim):
 • 55% dla mikro- i małych przedsiębiorców
 • 45% dla średnich przedsiębiorców

(< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)

 • 35% dla dużych przedsiębiorców

(> 250 pracowników; > EUR 50 mln obroty roczne; > 43 mln EUR suma bilansu)

 • Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 • Organ wydający decyzję:Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Okres zwolnienia podatkowego: 12 lat (lub 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej)

Warunki uzyskania wsparcia:

 • Kryteria ilościowe

Minimalne nakłady inwestycyjne dla inwestycji na terenie powiatu białogardzkiego[1]

0,2 mln PLN dla mikro przedsiębiorców

0,5 mln PLN dla małych przedsiębiorców i dla inwestycji z zakresu usług oraz B+R*

2,00 mln PLN dla średnich przedsiębiorców

10,00 mln PLN dla dużych przedsiębiorców

 • Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego wynosi 5 pkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.

Grupa

Pkt

Sektor przemysłowy

Sektor usług*

Zrównoważony rozwój gospodarczy

1

Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju

2

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu

3

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

4

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

5

Posiadanie statutu MŚP

Zrównoważony rozwój społeczny

6

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

7

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

8

Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

9

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

10

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 • Pozostałe warunki:

-  Utrzymanie własności składników majątku (w ramach wydatków poniesionych na nową inwestycję): co najmniej 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych

-  Utrzymanie zatrudnienia: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia jego utworzenia

-  Utrzymanie inwestycji: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji

 • Przykłady wyliczenia wysokości pomocy publicznej

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora przemysłowego

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

0,2 mln PLN

mikro

55%

0,11 mln PLN

0,58 mln PLN

0,5 mln PLN

mały

0,27 mln PLN

1,45 mln PLN

2,00 mln PLN

średni

45%

0,9 mln PLN

4,73mln PLN

10,00 mln PLN

duży

35%

3,5 mln PLN

18,42 mln PLN

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora usług*

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

0,5 mln PLN

mikro / mały

55%

0,27 mln PLN

1,45 mln PLN

średni

45%

0,22 mln PLN

1,18 mln PLN

duży

35%

0,17 mln PLN

0,92 mln PLN

 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie jest możliwe dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.).

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

Rodzaje działalności

 • objęte wsparciem m.in.:

wykluczone ze wsparcia m.in.*:

ü Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami)

ü Usługi produkcyjne

ü Działalność badawczo-rozwojowa

ü Magazynowanie (z wyłączeniem pakowania)

ü Nowoczesne usługi biznesowe, m.in.:

 • Audyt finansowy (69.20.1 PKWiU)
 • Usługi rachunkowo-księgowe (69.20.2 PKWiU)
 • Usługi w zakresie firm centralnych
  (head offices) oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem (dział 70 PKWiU)
 • Usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne (dział 71 PKWiU)
 • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU)
 • Usługi specjalistycznego projektowania (grupa 74.1 PKWiU)
 • Usługi doradztwa w sprawach środowiska (74.90.13 PKWiU)                           
 • IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT)
 • Usługi centrów telefonicznych (call center) (grupa 82.2 PKWiU)
 • Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1 PKWiU)

 

-  Handel hurtowy i detaliczny
(sekcja G PKWiU)

-  Roboty budowlane (sekcja F PKWiU)

-  Transport

-  Usługi finansowe i usługi ubezpieczeniowe (sekcja K i L)

-  Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę energetyczną

-  Hutnictwo żelaza i stali, sektor węgla, włókien syntetycznych, budownictwa

-  Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów i rekultywacja odpadów

-  Sekcje: O-R

-  Sekcja S (poza niektórymi wyjątkami),
T i U,

-  Działalność koncesjonowana zgodnie
z Ustawą Prawo Energetyczne

-  a także w przypadkach określonych
w art. 1 ust. 2 lit. c id, ust. 3-5 oraz art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG, m.in.:

-  Sektor rybołówstwa i akwakultury oraz sektor produkcji podstawowej produktów rolnych

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) 


[1] Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 26.09.2018r.

www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/polska-strefa-inwestycji

Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ