newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Konsultacje społeczne „W sprawie zamiaru aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino”
22 / 06 / 2018 | Michał

Zarządzenie NR 58 /2018

Burmistrz Karlina

z dnia 20.06.2018r.

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związki z zamiarem przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino”

Na podstawie art. 5 a  ust.1, art.30 ust.1 i st.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017r. poz.730, poz.935) zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych:

1) cel i przedmiot konsultacji- zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie zamiaru aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

a) termin rozpoczęcia konsultacji- 28 czerwiec 2018r.

b) termin zakończenia konsultacji- 12 lipiec 2018r.

3) zasięg terytorialny oraz podmioty/osoby uczestniczące w konsultacjach- zasięg ogólno-gminny. Opinie, uwagi i propozycje mogą składać mieszkańcy Gminy Karlino oraz wszystkie inne podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Karlino działalność gospodarczą, społeczną w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

4) formy przeprowadzenia konsultacji:

a) aktualny Lokalny Program Rewitalizacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 4

b) w terminie podanym w §1 ust.1 pkt. 2 można zgłaszać propozycje zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji na przygotowanych formularzach.

5) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji – odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Tomczyk

6) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji – informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie;

7) sposób i tryb zgłoszenia opinii, uwag i propozycji:

a) zgłoszenie opinii uwag i propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino należy dokonać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który będzie dostępny  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w pokoju nr 4

b) zgłoszenie opinii uwag i propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji  można dokonać:

- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres wpisując w temacie wiadomości „ Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karlino” ( decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą),

- przekazując wypełniony czytelnie formularz do pok. nr 4,

- wysyłając wypełniony czytelnie formularz na adres: Urząd Miejski w Karlinie ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Karlinie);

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji- wyniki zostaną przedstawione w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.karlino.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ