newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DOT. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
26 / 08 / 2020 |

Podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości:

1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku poprzez:

1)      zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi
w niniejszym regulaminie, w terminach wyznaczonych harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej www.karlino.pl oraz tablicach ogłoszeń,

2)      wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,

3)      zachowanie standardów utrzymania urządzeń i miejsc gromadzenia odpadów
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a)    oznakowania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych w sposób pozwalający na łatwą identyfikację, do której nieruchomości / lokalu są przypisane;

b)   utrzymania urządzeń do gromadzenia odpadów w stanie czystości, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym dbania, aby urządzenia do gromadzenia odpadów nie były uszkodzone lub pozbawione któregokolwiek z elementów konstrukcyjnych;

c)    okresowego dezynfekowania urządzeń oraz miejsc gromadzenia odpadów;

d)   zapobiegania gromadzenia odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym oraz rozmieszczenia urządzeń w sposób zapewniający swobodny odbiór odpadów;

e)    zapewnienia ochrony worków/pojemników z odpadami przed ich nieumyślnym rozerwaniem bądź otwarciem, przewróceniem, przemieszczeniem na skutek
np. warunków atmosferycznych;

f)     zabezpieczenia miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem zwierząt;

g)    dokonywania zabiegów sanitarnych w postaci zamiatania, usuwania odpadów, które nie znalazły się w pojemnikach z taką częstotliwością, by zapewnić czystość i porządek
w miejscu gromadzenia odpadów oraz możliwość dojścia do każdego z pojemników przez użytkujących i pracowników firmy odbierającej odpady

h)    prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: papieru, metali
i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów, powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów z tekstyliów
i odzieży, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

2. Uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowanie przeznaczonych do tego celu środków, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, jak również nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a także niezanieczyszczający chodników, jezdni, dróg dla rowerów.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

4, Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych na terenie przeznaczonym do użytku publicznego powinno się odbywać tylko w przypadku awarii pojazdu. Prace warsztatowe mogą być prowadzone poza wyspecjalizowanymi warsztatami samochodowymi, o ile nie są związane z pracami blacharsko – lakierniczymi.

5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poprzez:

a)      gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w urządzeniach przeznaczonych
do danego rodzaju odpadów, oznaczonych odpowiednim kolorem i opisem;

b)      gromadzenie odpadów w urządzeniach w ilości niepowodującej ich wypadania
i przeciążania;

c)      ich mycie i dezynfekcję;

d)     zamykanie urządzeń wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

7 Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich urządzeniach, a następnie odebranie ich przez jednostkę wywozową.

8. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp.

9. Zapełnione pojemniki, kontenery lub worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej przy wejściu na teren nieruchomości, a gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem, w sposób, który nie utrudnia komunikacji pieszych i samochodów.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ