Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
(094) 311 72 47
(094) 311 71 16
zmigdp@parseta.org.pl
www.parseta.org.pl

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty to organizacja zrzeszająca 23 gminy związkowe na terenie zlewni rzeki Parsęty. Podstawowym celem jego powołania i działania stało się wspólne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, promowanie regionu oraz wspieranie rozwoju społeczno gospodarczego przy zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych. W skład ZMiGDP, powołanego w 1992 roku, wchodzą gminy miejskie: Białogard, Kołobrzeg i Szczecinek, gminy miejsko – wiejskie: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Karlino, Połczyn Zdrój i Czaplinek oraz gminy wiejskie: Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie, Szczecinek i Tychowo. Obszary gmin członkowskich obejmują kilka mezoregionów geograficznych: m. in. Równiny Białogardzkiej, Pojezierza Drawskiego. Związek podejmuje działania, które poprzez wspólne przedsięwzięcia dbają o czystość wód, powietrza, ziemi i krajobrazu. Nie bez znaczenia jest tutaj współdziałanie w tym zakresie gmin wchodzących w skład Związku. Reprezentuje on ich interesy ukierunkowując się na rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu naturalnych walorów środowiskowych i przyrodniczych, współpracuje z innymi podmiotami, przedstawia wnioski i opinie oraz dba o modernizację i budowę oczyszczalni ścieków. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zawsze dużą wagę przywiązywał do edukacji ekologicznej, uważając podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców za istotny cel swojej działalności. W związku z tym, wybudowany został Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który 27 lutego 2004 roku rozpoczął swoją działalność. Również w 2004 roku zakończono renaturyzację mokradeł w miejscowości Pyszka. Zadanie to ma na celu zwiększenie zasobów wodnych w zlewni Parsęty, zatrzymanie biogenów w ramach mokradła, zwiększenie różnorodności biologicznej w dolinie rzeki oraz zwiększenie walorów krajobrazowych doliny rzeki Pyszki. Jednym z głównych projektów prowadzonych aktualnie przez ZMiGDP jest „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”, który przewiduje budowę na terenie gmin związkowych 1 235 km kanalizacji sanitarnej, 885 km sieci wodociągowej z infrastrukturą towarzyszącą. Zmodernizowanych ma zostać 15 oczyszczalni ścieków a 2 mają zostać wybudowane. Zostaną wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na 179 195 000,00 euro (w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 150 462 750,00 euro) Jednym z priorytetów ZMiGDP jest również dbałość o rozwój infrastruktury administracyjnej, informatycznej i gospodarczej, rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami i między podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do wdrażania tych koncepcji zapoczątkowany został projekt o nazwie „Wrota Parsęty”. Kolejnym projektem jest Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które ma za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z obszaru działania Związku. W ramach projektu zostały zorganizowane nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP. Przedmiotem projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko-niemieckiej współpracy. Gminy uczestniczące w projekcie od wielu lat prowadzą współpracę z partnerami z Niemiec. Polega ona m.in. na wymianie młodzieży, organizacji wspólnych imprez kulturalno-sportowych oraz nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Projekt ma na celu zacieśnienie i wzmocnienie tych kontaktów poprzez modernizację i remont świetlic wiejskich, które w ramach projektu zostaną w zależności od potrzeb poddane drobnym remontom i wyposażone w meble i komputery. Natomiast celem projektu „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego” jest wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych kadry administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym. Trwają również prace nad opracowaniem „Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty – Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny”. Realizacja projektu ma na celu zachowanie bądź odtworzenie cennych pod względem kulturowym i historycznym obiektów położonych wzdłuż trasy „Szlaku Solnego”, Projekt ten jest ważnym elementem tworzonego obecnie Zintegrowanego markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty „Szlak Solny”. Projekt „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” zakłada wykorzystanie dwóch największych szlaków kajakowych na rzekach Parsęta i Radew. Etap pierwszy obejmuje budowę przystani kajakowych w Gminie Białogard, Mieście Białogard, Gminie Dygowo, Gminie Grzmiąca oraz w Mieście Karlino; stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP wraz z dokumentacją techniczną oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000 wraz z opracowaniem systemu i metod monitoringu środowiska przyrodniczego w celu ich ochrony. Ponadto Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty prowadzi działalność promocyjną, która polega na wydawaniu informatorów dla turystów, oraz organizowaniu imprez cyklicznych. „Międzynarodowego spływu kajakowego rzeką Parsęta” i „Międzynarodowego rajdu rowerowego”. Zorganizowany został również konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” w którym mogą brać udział zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Ukoronowaniem działalności Związku były tegoroczne obchody piętnastolecia jego istnienia. Doskonałym prezentem było ukończenie kolejnych etapów projektów realizowanych przez Związek, a mianowicie międzynarodowego projektu „AGORA” oraz „Śladami historii w dorzeczu Parsęty”. Projekty te mają na celu wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy transgranicznej oferty turystycznej. W ramach projektu wytyczono szlaki otwartych kościołów, które wpisują się w istniejące już trasy turystyczne w regionie Uckermark-Barnim po stronie niemieckiej. Stworzono system szlaków oraz przewodnik, jako uzupełnienie oferty turystycznej. Zrealizowane zadanie pozwolą na stworzenie sieci szlaków łączących unikalne, zabytkowe kościoły na terenie Dorzecza Parsęty i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ