newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 47/187
16 / 09 / 2021 | Michał | wyświetleń: 277

Burmistrz Karlina Plac Jana Pawła II 6

78 – 230 Karlino

OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 004 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/187  o pow. 617 m², nie posiadającej  planu zagospodarowania przestrzennego, w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tren określony grunty rolne.

W ewidencji gruntów oznaczonej jako RV  grunty orne.  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47/187 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00052584/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń poza służebnością ujawnioną w dziale III w/w księgi wieczystej na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A..

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej  przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj:

działki oznaczonej numerem 33 w obr. 004 m. Karlino,

działki oznaczonej numerem 31  w obr. 004 m. Karlino,

działki oznaczonej numerem 47/75 w obr. 004 m. Karlino,

CENA WYWOŁAWCZA – 18.000,00 zł

WADIUM  – 3.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 11 października 2021 r. do godz. 15ºº zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Karlinie pokój nr 16 pisemnego zgłoszenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu wraz z kserokopią tytułu własności do nieruchomości oznaczonej nr dz. 47/187  w obr. 004 m. Karlino.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 12  października  2021 r.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 października 2021 roku  na konto:

PKO BP Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości ora dowód wpłaty wadium. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy  z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprzedaż działki zwolniona będzie od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 w związku z art. 2 pkt  33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.                                                               

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 16  września  2021 r.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ