newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 184
21 / 07 / 2021 | Michał | wyświetleń: 402

Burmistrz Karlina 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 184 o  pow. 3327 m², obręb Kowańcz gm. Karlino, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino jako grunty rolne, istniejący przesyłowy kolektor ścieków.. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 184 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00002132/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie  V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest jako grunty orne.

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.06.2021r,.  II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.07.2021 r.

Cena wywoławcza - 13.500,00 zł

Wadium - 2.700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  17 sierpnia  2021 r.  na konto :  

PKO Bank Polski SA Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub w kasie tut. Urzędu.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich  wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Pełnomocnicy reprezentujący uczestników przetargu powinni posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 poz. 2278 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprzedaż działki zwolniona będzie z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.  poz. 106 z późn. zm.).

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Umowa notarialna  zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547   lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  20 lipca  2021 r.

Podpisano Waldemar Miśko Burmistrz Karlina

 

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ