newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
WAKACJE BANNER.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 576/6
11 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 150

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

OGŁASZA

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 576/6 o pow. 0,2500 ha  w obrębie Daszewo gmina Karlino, włączonej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15.12.2008 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2020, poz. 162), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę pod zabudowę  przemysłową, produkcyjno-usługową, składów, magazynów i baz  i oznaczona jest symbolem 3P,U zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XLVIII/431/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Daszewo gminie Karlino (Dz. U. woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 761), opisanej w księdze wieczystej KO1B/00030523/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych .

Wyżej opisana  nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza - 157.000,00 zł

Wadium - 31.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 lipca 2021 r.  na konto :

PKO Bank Polski SA  Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w  formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju  został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Powiat  białogardzki znajduje się we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku, gdy nabywca planuje realizację nowych inwestycji na w/w obszarze może ubiegać się  o uzyskanie decyzji o wsparciu  nowych inwestycji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad udzielania wsparcia należy skontaktować się z zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  pod nr telefonu 59 840 11 74. Powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl  w zakładce „Wsparcie PSI ”.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż     okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy         z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.   poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 482 z późn. zm.) Spółce pod firmą Kostrzyńsko –Słubicka Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, jako zarządzającemu  Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, w związku z powyższym zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia   zamknięcia przetargu,

Umowa przenosząca własność przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta niezwłocznie po uprzednim uzyskaniu informacji o rezygnacji z prawa pierwokupu przez uprawnioną, albo po upływie ustawowego terminu do wykonania prawa pierwokupu przez uprawnioną.

Na nieruchomości znajduje się  stacja transformatorowa oraz szafka z przewodem elektroenergetycznym. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie zapewnić służbom specjalistycznym dostęp do w/w sieci.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w tym opłaty notarialne             i sądowe ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547   lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 11 czerwca 2021 r.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ