newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Ogłoszenie Burmistrza Karlina o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę
27 / 04 / 2021 | Michał | wyświetleń: 197

Ogłoszenie Burmistrza Karlina o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę

Na podstawie § 16 uchwały nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165) Burmistrz Karlina podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu bip.karlino.pl, w zakładce Ogłoszenia – Najem lokali mieszkalnych – Lokale do remontu, wykaz lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę.

O zawarcie umowy najmu lokalu, na czas nieoznaczony, po wykonaniu na własny koszt jego  remontu, może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) osiąga średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

a) nie niższy niż 150% najniższej emerytury (obecnie 1876,32 zł) i nie przekraczający kwoty 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 8958,92 zł) w gospodarstwie jednoosobowym,

b) nie niższy niż 100% najniższej emerytury (obecnie 1250,88 zł) i nie przekraczający kwoty 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 8063,03 zł) w gospodarstwie 2-3 osobowym,

c) nie niższy niż 90% najniższej emerytury (obecnie 1125,79 zł) i nie przekraczający kwoty 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 6719,19 zł) w gospodarstwie 4 i więcej osobowym;

2) zobowiąże się wykonać remont lokalu;

3) jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu po wykonaniu remontu należy składać w terminie do dnia 18.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6 (urna na dokumenty) lub przesłać na adres Urzędu. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu po wykonaniu remontu dostępny jest:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.karlino.pl, w zakładce Ogłoszenia – Najem lokali mieszkalnych – Lokale do remontu,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6
(w celu uzyskania formularza wniosku należy skontaktować się z pracownikiem referatu ds. lokalowych i mieszkaniowych – pok. nr 15, nr tel. 94 311 95 09).

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku osób świadczących pracę, zaświadczenie o dochodach pracodawca wystawia na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod
nr telefonu 94 311 95 09, za pomocą poczty elektronicznej: ,  lub poprzez kontakt osobisty z pracownikami referatu ds. lokalowych i mieszkaniowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6.

OGŁOSZENIE NA BIP KARLINO

WALDEMAR MIŚKO

BURMISTRZ KARLINA

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ