newsletter.png
baner piosenki 2019 mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Polska Strefa Inwestycji
20 / 05 / 2019 | Michał

Szansa rozwoju dla przedsiębiorców i samorządów w powiecie białogardzkim

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest zarządzana od 1997 roku przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Na początku września 2018 r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska została objęta programem pn. „Polska Strefa Inwestycji”. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad. Tym samym każdy przedsiębiorca planujący budowę/rozbudowę firmy lub reinwestycję (z sektora przemysłowego lub usługowego) może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Decyzja, jaką udziela przedsiębiorcom w obszarze środkowego Pomorza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., uprawnia do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków. Zasady inwestowania uzależnione są m.in.: od lokalizacji inwestycji (w jakim województwie, powiecie i gminie), wielkości przedsiębiorcy oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Obszar pozostający we właściwości SSSE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29.08.2018 roku (Dz. 2018, poz. 1698), obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat).

Mapa obszaru we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz podstref


Część obszaru do dnia 31.12.2026 roku objęta jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stanowi tzw. podstrefy. Są to grunty o łącznej powierzchni 910 ha, położone na terenach miast: Darłowo, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk i Tychowo. W tych miastach i gminach funkcjonuje łącznie 18 podstref Słupskiej SSE, które zlokalizowane są na obszarze we właściwości Zarządzającego SSSE. Inwestując na terenie w/w podstref przedsiębiorca może uzyskać najdłuższy okres ważności decyzji o wsparciu tj. 15 lat. Dodatkowe preferencje dotyczą inwestycji planowanych w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gminach bezpośrednio z nimi graniczącymi: Białogard, Bytów, Słupsk, Szczecinek, Świdwin, Wałcz i Złotów.

Lista powiatów w obszarze wpływów Słupskiej SSE

woj. pomorskie

woj. zachodniopomorskie

woj. wielkopolskie

 • powiat bytowski
 • powiat człuchowski
 • powiat kościerski
 • powiat lęborski
 • powiat słupski
 • Miasto Słupsk
 • powiat białogardzki
 • powiat drawski
 • powiat kołobrzeski
 • powiat koszaliński
 • powiat sławieński
 • powiat szczecinecki
 • powiat świdwiński
 • powiat wałecki
 • Miasto Koszalin
 • powiat złotowski

Oferta dla przedsiębiorcówplanujących realizację nowejinwestycji z sektora przemysłowego lub usługowegow powiecie białogardzkim

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja  
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim):
 • 55% dla mikro- i małych przedsiębiorców
 • 45% dla średnich przedsiębiorców

(< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)

 • 35% dla dużych przedsiębiorców

(> 250 pracowników; > EUR 50 mln obroty roczne; > 43 mln EUR suma bilansu)

 • Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 • Organ wydający decyzję:Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Okres zwolnienia podatkowego: 12 lat (lub 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej)

Warunki uzyskania wsparcia:

 • Kryteria ilościowe

Minimalne nakłady inwestycyjne dla inwestycji na terenie powiatu białogardzkiego[1]

0,2 mln PLN dla mikro przedsiębiorców

0,5 mln PLN dla małych przedsiębiorców i dla inwestycji z zakresu usług oraz B+R*

2,00 mln PLN dla średnich przedsiębiorców

10,00 mln PLN dla dużych przedsiębiorców

 • Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego wynosi 5 pkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.

Grupa

Pkt

Sektor przemysłowy

Sektor usług*

Zrównoważony rozwój gospodarczy

1

Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju

2

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu

3

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

4

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

5

Posiadanie statutu MŚP

Zrównoważony rozwój społeczny

6

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

7

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

8

Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

9

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

10

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 • Pozostałe warunki:

-  Utrzymanie własności składników majątku (w ramach wydatków poniesionych na nową inwestycję): co najmniej 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych

-  Utrzymanie zatrudnienia: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia jego utworzenia

-  Utrzymanie inwestycji: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji

 • Przykłady wyliczenia wysokości pomocy publicznej

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora przemysłowego

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

0,2 mln PLN

mikro

55%

0,11 mln PLN

0,58 mln PLN

0,5 mln PLN

mały

0,27 mln PLN

1,45 mln PLN

2,00 mln PLN

średni

45%

0,9 mln PLN

4,73mln PLN

10,00 mln PLN

duży

35%

3,5 mln PLN

18,42 mln PLN

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora usług*

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

0,5 mln PLN

mikro / mały

55%

0,27 mln PLN

1,45 mln PLN

średni

45%

0,22 mln PLN

1,18 mln PLN

duży

35%

0,17 mln PLN

0,92 mln PLN

 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie jest możliwe dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.).

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

Rodzaje działalności

 • objęte wsparciem m.in.:

wykluczone ze wsparcia m.in.*:

ü Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami)

ü Usługi produkcyjne

ü Działalność badawczo-rozwojowa

ü Magazynowanie (z wyłączeniem pakowania)

ü Nowoczesne usługi biznesowe, m.in.:

 • Audyt finansowy (69.20.1 PKWiU)
 • Usługi rachunkowo-księgowe (69.20.2 PKWiU)
 • Usługi w zakresie firm centralnych
  (head offices) oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem (dział 70 PKWiU)
 • Usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne (dział 71 PKWiU)
 • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU)
 • Usługi specjalistycznego projektowania (grupa 74.1 PKWiU)
 • Usługi doradztwa w sprawach środowiska (74.90.13 PKWiU)                           
 • IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT)
 • Usługi centrów telefonicznych (call center) (grupa 82.2 PKWiU)
 • Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1 PKWiU)

 

-  Handel hurtowy i detaliczny
(sekcja G PKWiU)

-  Roboty budowlane (sekcja F PKWiU)

-  Transport

-  Usługi finansowe i usługi ubezpieczeniowe (sekcja K i L)

-  Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę energetyczną

-  Hutnictwo żelaza i stali, sektor węgla, włókien syntetycznych, budownictwa

-  Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów i rekultywacja odpadów

-  Sekcje: O-R

-  Sekcja S (poza niektórymi wyjątkami),
T i U,

-  Działalność koncesjonowana zgodnie
z Ustawą Prawo Energetyczne

-  a także w przypadkach określonych
w art. 1 ust. 2 lit. c id, ust. 3-5 oraz art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG, m.in.:

-  Sektor rybołówstwa i akwakultury oraz sektor produkcji podstawowej produktów rolnych

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) 


[1] Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 26.09.2018r.

www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/polska-strefa-inwestycji

Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ