newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu lokalnego programu rewitalizacji gminy Karlino na lata 2017-2023
27 / 09 / 2017 | Michał

Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu lokalnego programu rewitalizacji gminy Karlino na lata 2017-2023 został umieszczony poniżej oraz w załączniku.

1. Wprowadzenie

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest konsultowanie aktualizacji Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino. Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych wspomnianego dokumentu.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Karlino na temat treści oraz zakresu Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino.

3. Podstawa prawna

Zarządzenie Burmistrza Nr 56/2017 z dnia 24.08.2017r.

Na podstawie art.5 a ust.1, art. 30 ust.1 i st.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzono, co następuje:

1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych:

1) cel i przedmiot konsultacji - zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji :

a) termin rozpoczęcia konsultacji – 4 września 2017 r.,

b) termin zakończenia konsultacji – 18 września 2017 r.;

3) zasięg terytorialny oraz podmioty / osoby uczestniczące w konsultacjach – zasięg ogólno gminny. Opinie, uwagi i propozycje mogli składać mieszkańcy gminy Karlino oraz wszystkie inne podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Karlino działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

4. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach według art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

5. Forma i tryb konsultacji

Prowadzono następujące formy prowadzenia konsultacji: 

a) projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji, stanowiący załącznik nr 1 , jak i ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie,

b) w terminie podanym w § 1 ust. 1 pkt 2 uruchomiony został punkt konsultacyjny (pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Karlinie, od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:00, w którym każdy mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny,

c) spotkania otwarte odbyły się:

6.09.2017 r. – w budynku KOK-u przy ul. Parkowej 1, godz. 16.00-18.00,

11.09.2017 r. – w budynku KOK-u przy ul. Parkowej 1, godz. 16.00-18.00,

13.09.2017 r. – spacer studyjny spod Urzędu Miejskiego przy ul. Jana Pawła II 6, w godz 16:00-18:00.

Komórką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji był Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z Panią Anna Tomczyk jako koordynatorem projektu pn. „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino ”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020;

6. Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy oraz na stronie internetowej Karlina.

7. Sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji.

a) zgłoszenia opinii uwag i propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karlino dokonywano na formularzu, który był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w punkcie konsultacyjnym,

b) zgłoszenia opinii uwag i propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karlino można było dokonać:

- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres , wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje społeczne dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino” (decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą),

- przekazując wypełniony czytelnie formularz w punkcie konsultacyjnym lub podczas spotkań otwartych,

- wysyłając wypełniony czytelnie formularz na adres: Urząd Miejski w Karlinie, (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Karlinie);

8. Sposób poinformowania o wynikach konsultacji.

Wyniki zostały przedstawione w raporcie, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, w terminie do 21 września.

9. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły na zweryfikowanie na ile propozycja projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino przygotowana przez Urząd odpowiada na potrzeby mieszkań́ców.

A). Uwagi złożone w formie elektronicznej

Podczas konsultacji Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino za pomocą formularzy elektronicznych nie wpłynęły żadne uwagi.

B). Uwagi złożone w formie papierowej

Podczas konsultacji Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino za pomocą formularzy papierowych wpłynęły następujące uwagi w formie pisemnej.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Decyzja uwzględniająca zgłoszoną propozycję

Sołtys Sołectwa Karścino

UTWORZENIE CENTRUM SPOTKAŃ, USŁUG PUBLICZNYCH, WOLONTARIATU I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA WYLUDNIAJĄCYCH SIĘ OBSZARÓW WIEJSKICH  W KARŚCINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RESTAURACJA PARKU WRAZ Z AMFITEATREM PRZY ULICY MONIUSZKI/KOSZALIŃSKIEJ W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RESTAURACJA ZABYTKOWEGO PARKU PRZY ULICY WARYŃSKIEGOW KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: KOSZALIŃSKĄ, SZYMANOWSKIEGO ORAZ WIGURY W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: OKRZEI, KONOPNICKIEJ ORAZ KOSZALIŃSKĄ W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: BIAŁOGARDZKĄ, KONOPNICKIEJ ORAZ RZEKĄ RADEW W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: KOSZALIŃSKĄ, ŻWIRKI,  ORAZ KONOPNICKIEJ W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: WARYŃSKIEGO, SPICHRZOWĄ ORAZ SZCZECIŃSKĄ W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: SZCZECIŃSKĄ, BIAŁOGARDZKĄ, PL. JANA PAWŁA II ORAZ KANAŁ MŁYŃSKI W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: SZCZECIŃSKĄ, WARYŃSKIEGO, SPICHRZOWA ORAZ PL. JANA PAWŁA II W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: KOSZALIŃSKĄ, ŻWIRKI, KONOPNICKIEJ ORAZ PL. JANA PAWŁA II W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RENOWACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: KOSZALIŃSKĄ, WIGURY, PL. JANA PAWŁA II, WARYŃSKIEGO ORAZ KANAŁEM MŁYŃSKIM W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WYSTĘPUJACEJ W PASIE DROGOWYM ULIC OKRZEI, MONIUSZKI, KOSZALIŃSKA, BOGUSŁAWA X, OKRZEI

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIORA

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZABYTKOWEGO NR 94 NA UL. KOSZALIŃSKA W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

ODBUDOWA BUDYNKU NR 3 PRZY UL. PRUSA W KARLINIE ORAZ NADANIE MU FUNKCJI USŁUGOWO MIESZKALNEJ – MUZEUM STRAŻY POŻARNEJ

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

CENTRUM  REWALIDACJI  „DROGA”

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

FESTIWAL  MŁODYCH

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

JARMARKI ŚWIĄTECZNE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

NIE BÓJ SIĘ ZMIANY NA LEPSZE! AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE KARLINO

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

ZAGOSPODAROWANIE STAREJ ZABUDOWY ZAMKOWEJ W KARLINIE (WYSPA BISKUPIA)

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY ULICY ŻWIRKI W KARLINIE

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY UL. KONOPNICKIEJ W KARLINIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM JAKO KĄPIELISKO  

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

Sołtys Sołectwo Karlinko

UTWORZENIE CENTRUM SPOTKAŃ I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA WYLUDNIAJĄCYCH SIĘ OBSZARÓW WIEJSKICH W KARLINKU

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

RESTAURACJA PARKU PRZY UL. PARKOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ TORÓW ROWEROWYCH PUMPTRACK I MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KARLINIE.

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ BUDOWA BAZY USŁUG I LOKALNYCH PRODUCENTÓW

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

Sołtys Sołectwa Karlinko

WIEŚ ŁĄCZY POKOLENIA –

KARŚCINO

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

Sołtys Sołectwa Karlinko

MAŁA WIEŚ – DUŻA SPRAWA

KARLINKO

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

UM Karlino

BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH I POKOLEJOWYCH – I ETAP – 6 BUDYNKÓW

UZUPELNIENIE KARTY PROJEKTU WERYFIKACJA BUŻETU PRZEDSIĘWZIĘCIA – AKCEPTACJA

C). Uwagi złożone w formie ustnej

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Gminy w Karlinie udzielano zainteresowanym mieszkańcom wyjaśnień. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino został poddawany konsultacjom, od 04 września 2017 r. do 18 września 2017 r.

Osobą udzielającą informacji była Pani Anna Tomczyk – koordynator projektu pn. koordynator projektu pn. „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino ”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020; , uwagi były przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie pl. Jana Pawła 6.

Podczas konsultacji Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino, w trakcie spotkań oraz spaceru studyjnego interesariusze zgłaszali ustne uwagi dotyczące formy oraz struktury budowy dokumentu. Wszystkie uwagi w tym zakresie zostały uwzględnione.

10. Uwagi złożone w trakcie otwartych spotkań

W dniu 6 września br. W KOK-u odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Karlino.

Zaprezentowano projekt dokumentu oraz dyskutowano o możliwości działań i aktywności w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wytycznymi, według których powinny być opracowane lokalne programy rewitalizacji. Wyrażono opinię odnoszące się do budowy dokumentu oraz zgłoszono konkretne propozycje dotyczące opiniowanego projektu dokumentu dotyczące interpunkcji dokumentu, rozszerzenia analizy pogłębionej oraz dodania map obrazujących lokalizacje poszczególnych przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji. Wszystkie uwagi uwzględniono.

W spotkaniu wzięło udział 6 uczestników (zgodnie z listą obecności).

W dniu 11 września br. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w KOK-u, w sprawie Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zaprezentowano projekt dokumentu oraz dyskutowano o możliwości działań i aktywności w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wytycznymi, według których powinny być opracowane lokalne programy rewitalizacji. Wyrażono opinię odnoszące się budowy dokumentu oraz zgłoszono konkretne propozycje dotyczące opiniowanego projektu dokumentu dotyczące interpunkcji dokumentu i technicznego składu dokumentu. Wszystkie uwagi uwzględniono.

W spotkaniu wzięło udział 15 uczestników (zgodnie z listą obecności).

Dodatkowo w dniu 11 września, ramach uspołecznienia i upowszechnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karlino przeprowadzono warsztaty partycypacyjne z młodzieżą szkolną w Karlinie i Karścinie, których celem było pokazanie młodym mieszkańcom Gminy Karlino jak można się zaangażować w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zaktywizować organizować lokalne przedsięwzięcia i współpracować ze sobą nad rozwiązywanie wspólnych problemów.

W dniu 13 września br. Odbyło się otwarte spotkanie - spacer studyjny po obszarze rewitalizacji, w który udział wzięli członkowie zespołu ds. rewitalizacji oraz mieszkańcy gminy Karlino. W trakcie spaceru prezentowano lokalizacje przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz omawiano ich założenia realizacyjne i zakładane efekty na obszarze rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział 9 uczestników.

11. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie

Podczas trwania konsultacji wpłynęły uwagi dotyczące Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karlino, które zostały uwzględnione w możliwie najszerszym zakresie.

Podczas spotkania zespołu ds. Rewitalizacji w dniu 20 września 2017 zgłoszone w trakcie konsultacji propozycje projektów zostały oceniane w oparciu o kryteria oceny projektów, ubiegających się o włączenie do LPR:

1) warunki wstępne:


a) położenie na Obszarze Rewitalizacji, lub dopuszcza się


b) położenie poza Obszarem Rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu na rozwiązanie problemów społecznych na Obszarze Rewitalizacji.

2) stan przygotowania projektu do realizacji:

a) posiadanie prawa do dysponowanie nieruchomością,

b) posiadanie ew. decyzji i pozwoleń, dokumentacji, biznesplanu itp.,

3) powiązanie z innymi projektami,

4)wpływ projektu na rozwiązywanie problemów społecznych na Obszarze Rewitalizacji;

5) poprawność projektu w zakresie:

a) budżetu i źródeł finansowania, w tym wkładu własnego inicjatora projektu,

b) harmonogramu realizacji projektu,

c) wykonalności i trwałości finansowej projektu.

Zgodnie z powyższym należy wnioskować, że treść oraz zakres konsultowanych dokumentów uzupełnionych o złożone uwagi spełnia wymogi i oczekiwania wszystkich grup interesariuszy.

Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ