newsletter.png
ogłoszenie OSP Domacyno nowe 2017.png
KMZB.png
Beznazwy-1.jpg
Stonoga - konferencja BANER.jpg
banner 300x250.png
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
program-rodzina-500-plus.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
Baner - karta rodziny 3+.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
obywatel_slider.jpg
ustawa_smieciowa.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
Serwer SMS - Karlino.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
Fotoradary
02 / 09 / 2015 | Administrator

Straż Miejska w Karlinie dysponuje dwoma urządzeniami stacjonarnymi rejestrującymi przekroczenie prędkości oraz dwoma urządzeniami przenośnymi, które ustawiane są w różnych miejscowościach w gminie Karlino. Miejsca kontroli drogowej oznaczone są znakami informacyjnymi D-51, „automatyczna kontrola prędkości”, które uprzedzają o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie, wprowadzone § 60b Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm. w 2009r.).
Jednocześnie lokalizacja znaku powinna być określona w stałej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem na drodze (oznacza to, iż przedmiotowy znak umieszcza się na stałe na drodze).

Właściciel/użytkownik auta może odesłać wypełnione oświadczenie drogą pocztową, mailem lub faksem  lub stawić się w straży miejskiej w Karlinie. Celem wyjaśnienia sprawy.

Przy czym odsyłając oświadczenie należy wypełnić drukowanymi literami właściwą jego część w zależności od tego, czy właściciel auta jest jednocześnie sprawcą wykroczenia czy sprawcą jest inna osoba. W przypadku, gdy samochód zarejestrowany jest na firmę zgodnie z prawem odpowiedzialność za wskazanie sprawcy wykroczenia ciąży na jej właścicielu lub wskazanej przez niego osobie, mającej w zakresie obowiązków pieczę nad pojazdami służbowymi.

Przypominamy, że w obszarze zabudowanym (jeżeli inny znak nie stanowi inaczej) obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

1. Fotoradar musi być pomalowany na kolor żółty w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 133, poz. 772), który stanowi, że „(…) barwa żółta obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego powinna spełniać wymagania określone w pkt 1.3. załącznika nr 1 do rozporządzenia.” - § 1 pkt 2 lit. b)

Natomiast stosownie do przepisu § 2 rozporządzenia, urządzenia rejestrujące i ich obudowy, zainstalowane w pasie drogowym przed wejściem w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymogów, mogą być wykorzystywane przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie.  

2. Art. 92a Kodeksu wykroczeń mówi jasno, że kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 129b ust 1. kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

4. Art. 129b ust. 2 mówi, że strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do dokonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego.

Pojęcie „urządzenie rejestrujące”, zostało zdefiniowane w art. 2 pkt. 59 ustawy: „stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami”.

5. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu, na żądanie uprawnionego organu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Nie podanie danych sprawcy wykroczenia oznacza niewywiązanie się z obowiązku określonego w art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ruchu drogowym. Wskazanie sprawcy musi być dokonane w taki sposób aby możliwym było jego zidentyfikowanie. Niezastosowanie się do obowiązku wynikającego ze wskazania sprawcy wykroczenia jest sankcjonowane przez art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, z którego wynika, że karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

6. Wszelkie zagadnienia związane z legalizacja urządzenia fotoradarowego reguluje Ustawa prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 roku. Natomiast pytania dotyczące pomiarów prosimy kierować do Okręgowego Urzędu Miar nr 1 w Warszawie ul. Elektoralna 4/6 00-139 Warszawa, gdzie wykonane zostały legalizacje do Fotoradarów.

Zgodnie z homologacją ustawienia mają tolerancję ok +/-3% oraz zgodnie z Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. z 2011 r. nr 133, poz. 770) 10 km/godz. wynosi tolerancja prędkości ustawiona na fotoradarach.

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ