newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 430/39
07 / 02 / 2020 | Michał | wyświetleń: 393

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 430/39 o pow. 343 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. Spacerowej,  nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego. W ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Karlino” teren oznaczony jako łąki i pastwiska, częściowo teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi.  Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne RVI o pow. 267 m². Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 430/39 posiada urządzoną księgę wieczystą K01B/00048155/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej  przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego  na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. :

działki oznaczonej numerem 430/1 w obr. 004 m. Karlino,

działki oznaczonej numerem 430/34 i 607  w obr. 004 m. Karlino,

            CENA WYWOŁAWCZA –   13.500,00 zł

            WADIUM   –    2.700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 02 marca 2020 r. do godz. 15ºº zgłosić uczestnictwo  w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Karlinie pokój nr 16 pisemnego zgłoszenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu wraz z kserokopią tytułu własności do nieruchomości oznaczonych nr dz. 430/1 , 430/34 i 607  w obr. 004 m. Karlino.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 03 marca  2020 r.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 marca 2020 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ