newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 203/3
25 / 07 / 2019 | Michał | wyświetleń: 350

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 203/3  o pow. 111 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. Pełki,nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego.

W ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino” teren określony jest  jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, strefa B pośredniej ochrony konserwatorskiej. Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr25/2011 z dnia 06.06.2011 r. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 203/3 posiada urządzoną księgę wieczystą KO1B/00050493/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie.  

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie spełnia warunków technicznych do jej zabudowania przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych tj.:

-  oznaczonej numerem 202/4 i 202/5 w obr. 004 m. Karlino ( w przypadku gdy o zakup wystąpi współwłaściciel nieruchomości musi on uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu do sprzedawanej działki w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej , która  ma być ustanowiona do dnia zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż w/w działki),

-  oznaczonej numerem 203/2 w obr. 004 m. Karlino,

-  oznaczonej numerem 608 obr. 004 m. Karlino.

         CENA WYWOŁAWCZA    –      11.500,00 zł

         WADIUM   –     2.300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Osoby zamierzające uczestniczyć   w przetargu powinny w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15ºº zgłosić uczestnictwo  w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Karlinie pokój nr 16 pisemnego zgłoszenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu wraz z kserokopią tytułu własności do nieruchomości oznaczonych nr dz. 202/4 i 202/5, 203/2, 608 w obr. 004 m. Karlino.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu   w dniu 20 sierpnia  2019 r.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21  sierpnia 2019 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy  z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przechodu na działce nr 203/3, przebiegającej od linii  budynku usytuowanego na dz. nr 203/2 obr 004 m. Karlino o szerokości 1.5 m od granicy z działką nr 202/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 203/2 w obr 004 m. Karlino (obowiązek ten nie dotyczy gdy nabywcą nieruchomości zostanie właściciel działki 203/2).

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej. Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 25  lipca 2019r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ