newsletter.png
WIGILIA MIEJSKA I JARMARK KARLINO logo.jpg
529-zuhCxWng-ct_WmnT.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem sali zabaw dla dzieci
29 / 11 / 2017 | Michał | wyświetleń: 346

 

 

 

 

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem przez okres 3 lat sali zabaw dla dzieci tzw. Małpiego Gaju wraz z aneksem i toaletą dla dzieci  o pow. użytkowej 67,58 m² i specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do eksploatacji w ramach wyznaczonych funkcji lokalu, położonej na parterze  w budynku Regionalnego Centrum Turystyki  i Sportu w Karlinie przy ul. Kościuszki 1 A, o powierzchni  zabudowy 2.462,45 m² i powierzchni użytkowej 4.349,35 m², zlokalizowanego na dz. nr 144/7 o pow. ogólnej 0,8416 ha w obr. 004 m. Karlino, posiadającym urządzoną księgę wieczystą K01B/00046898/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z funkcją lokalu. Zarządcą Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie jest Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie

W skład lokalu wchodzą niżej wymienione pomieszczenia : sala zabaw dla dzieci o pow. 52,05 m², aneks Sali zabaw o pow. 13,55 m² i toaleta dla dzieci o pow. 1,98 m² wraz z wyposażeniem wymienionym w poniższej tabeli :

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

1

Worek Bokserski

3

2

Korale wiszące

1 kpl

3

Worek Strażacki

1

4

Zęby rekina

1 zestaw

5

Pajęczyna skośna

2

6

Ruchoma ściana

2

7

Wachlarz

1

8

Przekładka

1

9

Zjeżdżalnia prosta

2

10

Basen z piłeczkami

1

11

Kładka chińska

1

12

Podejścia po półwałkach

1

13

Fala morska

2

14

Przejście geon

2

15

Mega piłki

3

16

Piramidki

5

17

Konstrukcja małpi gaj

`1

18

Krzesło

8

19

Stolik

2

20

Wieszak stojący

3

W/w nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych  i innych obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA czynszu najmu  - 1.081,28 zł netto miesięcznie                             

WADIUM   -   200,00 zł

Do czynszu najmu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kwota czynszu nie zawiera kosztów związanych z prowadzoną działalnością tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz opłat publiczno prawnych tj. podatku od nieruchomości. Opłaty za zużyte media – energię elektryczną oraz wodę i ścieki będą naliczane ryczałtem w kwocie 200 zł netto miesięcznie, zaś za energię cieplną proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na zakup lub dzierżawę pojemnika na śmieci i wywóz nieczystości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 18 grudnia 2017 do godz. 15ºº złożą pisemną ofertę w zamkniętych kopertach z adnotacją „I przetarg pisemny nieograniczony na najem Sali zabaw dla dzieci – Małpi Gaj w budynku Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie przy ul. Kościuszki 1A w Karlinie” w siedzibie Urzędu Miejskiego  Karlinie, przy ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 7 oraz wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.          

 Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.        

 OFERTA powinna zawierać:

 • informację o składającym ofertę (imię, nazwisko i adres oferenta, nazwa firmy oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot),
 • komplet dokumentów rejestracyjnych firmy – aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, NIP, REGON
 • krótką charakterystykę oferenta – jego dotychczasowej działalności,
 • plan działalności i promocji  „Małpiego Gaju” z podaniem dni i godzin funkcjonowania,
 • wykaz dotychczasowego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności  o podobnym charakterze ze wskazaniem nazwy, lokalizacji, zakresu i terminu prowadzonej działalności,
 • wykaz zatrudnionego personelu wraz z kwalifikacjami niezbędnego  do świadczenia usług, że wszystkie czynności wykonywane będą przez osoby posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami, wystawione nie wcześniej niż  1 miesiąc przed terminem składania ofert
 • oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność prowadzenia usług,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od cywilnoprawnych skutków mogących mieć miejsce na terenie przedmiotu najmu oraz posiadania przez cały okres obowiązywania najmu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszystkie przypadki ryzyk mogących stanowić podstawę odpowiedzialności Oferenta na kwotę 100.000,00 zł, którą należy przedłożyć w przypadku jej braku w dniu zawarcia umowy najmu 
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę  czynszu najmu wyższą od ceny wywoławczej plus obowiązujący podatek VAT 23% za 1 miesiąc,  
 • kopię dowodu wniesienia wadium  w wysokości 200,00 zł.
 • datę sporządzenia oferty, podpis składającego ofertę

Komisyjne otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 29 grudnia a r. o godz. 10³º w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Sala zabaw dla dzieci zostanie udostępniona zainteresowanym do oglądania w dni robocze od godz. 8ºº do 14ºº po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 94 311 95 47. Informacje o przetargu oraz warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karlinie  pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2017 roku  na konto:

PKO BP Białogard Odział Karlino

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca Sali zabaw dla dzieci uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Najemca będzie zobowiązany w wynajmowanych pomieszczeniach prowadzić działalność wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sali zabaw dla dzieci tzw. Małpiego Gaju.

Najemca będzie zobowiązany do prowadzenia rzetelnej ewidencji sprzedanych usług w wynajmowanych pomieszczeniach z podziałem na lata obejmujących liczbę osób z terenu gminy Karlino, liczbę osób niepełnosprawnych oraz liczbę osób z poza powiatu białogardzkiego.

Najemca jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem wszystkich pozwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia w/w działalności oraz jest zobowiązany do prowadzenia działalności usługowej poprzez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Najemca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarantowaną stanowiącą równowartość 100.000 zł, obejmującego wszystkie przypadki ryzyk mogących stanowić podstawę odpowiedzialności Najemcy i ta polisa obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy najmu.

Najemca nie jest uprawniony do oddania w podnajem, ani do bezpłatnego użyczania przedmiotu najmu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Zmiana funkcji lokalu lub zmiana rodzaju prowadzonej działalności jest niedopuszczalna.

Stały nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków Najemcy wynikających z zawartej umowy  najmu  będzie sprawował zarządca budynku Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych  Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie, który uprawniony będzie do dokonywania kontroli w celu sprawdzenia czy Najemca w sposób należyty i prawidłowy wywiązuje się z postanowień umowy.

Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń na zewnątrz i wewnątrz budynku wymaga pisemnej zgody Zarządcy.

Najemca musi konsultować wszystkie zamierzenia promocyjne i reklamowe z Zarządcą.

Najemca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania zgody Zarządcy na prowadzenie prac remontowych lub ulepszania lokalu (w tym remontów bieżących).

W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu lub lokalu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zarządcę nieruchomości, który odpowiedzialny jest za usuwanie awarii i jej skutków, zgłaszanie żądań dokonania napraw gwarancyjnych do gwarantów udzielających gwarancji jakości na budynek Centrum oraz poszczególne urządzenia techniczne wchodzące w jego skład, jak również zgłaszanie żądań dokonania naprawy do wykonawcy, który udzielił rękojmi za wady na budynek Centrum oraz poszczególne urządzenia techniczne wchodzące w jego skład.

Najemca bierze pełną odpowiedzialność za utrzymanie warunków określonych gwarancjami wykonawców na wykonane roboty budowlane w lokalu będącym przedmiotem najmu i znajdujące się w nim wyposażenie oraz dokonywanie wymaganych warunkami gwarancji przeglądów w porozumieniu z Zarządcą obiektu oraz ponoszenia kosztów ich dokonywania w przypadku upływu okresu gwarancji.

Najemca bierze pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i  zniszczenia lokalu i jego wyposażenia oraz  kradzież wyposażenia lokalu.

W razie utraty lub zniszczenia  lokalu  lub wyposażenia się w nim znajdującego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości rynkowej szkody powstałej w pomieszczeniu lub wyposażenia w dniu jej ustalenia.

Jeśli nastąpiło uszkodzenie lub inne pogorszenie lokalu Najemca pokryje wszelkie koszty.

Burmistrz Karlina ma prawo zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 28 listpada 2017r.

 

 

 

 

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ