newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 602/22
29 / 04 / 2020 | Michał | wyświetleń: 237

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki   nr 602/22 o łącznej pow. 9052 m², obręb Daszewo gm. Karlino, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVI/371/13 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Daszewo w zakresie jednostek : 1P,U,2P,U,01KD.G. (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2824) – teren zabudowy produkcyjno-usługowej, opisanej w księdze wieczystej KO1B/00035829/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych .

Wyżej opisana  nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza  - 398.300,00 zł

Wadium -    79.660,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja  2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10°°.

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  25 maja  2020 r. na konto :         

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umów w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ