newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 602/24
20 / 03 / 2020 | Michał | wyświetleń: 375

Burmistrz Karlina

O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 602/24 o pow. 7319 m², położonej w obrębie Daszewo gm. Karlino, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/371/13 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Daszewo w zakresie jednostek : 1P,U,2 P,U, 01KD.G.  (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2824)  – pod zabudowę produkcyjno – usługową i oznaczonej symbolem 2P,U, opisanej w księdze wieczystej KO1B/00035829/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz  z ustanowieniem dla niej służebności przechodu i przejazdu przez dz. nr 602/23 w obr. Daszewo, stanowiąca własność Gminy Karlino.

Służebność zostanie ustanowiona w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej wojewódzkiej nr 163  przez działkę nr 602/23 obr. Daszewo w pasie gruntu o szerokości 10 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 602/24 obr. Daszewo.

Wyżej opisana nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń. Służebności, co do których jest wzmianka w dziale III księgi wieczystej KO1B/00035829/6 wykonywane są obecnie na działce nr 602/23, powstałej w wyniku podziału geodezyjnego dz. nr 602/21 i nie obciążają nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Cena wywoławcza   -   320.000,00 zł

Wadium       -    64.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 11ºº .

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium, które ma być wniesione w pieniądzu w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  14 kwietnia 2020 r. na konto :   PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż     okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Umowa notarialna zawarta będzie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej – zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 602/24 odpłatna, nieograniczona  w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, której wykonywanie będzie ograniczone do położonego w granicach dz. nr 602/23 w obr. Daszewo (objętej księga wieczystą KO1B/00035829/6), stanowiącej własność Gminy Karlino pasa gruntu o szerokości 10 m i długości 67 m (pow. służebności wynosi 670 m²). Wartość służebności w kwocie 18.520 zł netto zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. 

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547   lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  20 marca 2020 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ