newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Logo_zlot_1.png
BIEG PAPIESKI baner na FB 2020.JPG
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 299/1, 300 i 301/1
05 / 12 / 2019 | Michał | wyświetleń: 384

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki   nr 299/1, 300   i 301/1 o łącznej pow. 3,4858 ha, obręb Daszewo gmina Karlino, włączonej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15.12.2008 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018, poz. 326), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę produkcyjno-usługową   - dz. nr 299/1  i oznaczona jest symbolem 1.PU, natomiast dz. nr 300 i 301/1 pod zabudowę  produkcyjno-usługową i oznaczone są symbolem 1.PU oraz częściowo pod drogi publiczne klasy D i oznaczone symbolem KD.D, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej   w Karlinie Nr X/313/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostek 1P.U,2P.U, 01 KD.D, E 1Kps1, opisanych  w księdze wieczystej KO1B/00051369/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych .

Wyżej opisane  nieruchomości wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony odbył  się w dniu 04 grudnia 2019 r.

Cena wywoławcza   -  1.115.456,00 zł

Wadium   -  223.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego  2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  3 lutego  2020 r.  na konto :   

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przede zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w  formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju  został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Powiat  białogardzki  znajduje się we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku, gdy nabywca planuje realizację nowych inwestycji na w/w obszarze może ubiegać się  o uzyskanie decyzji o wsparciu  nowych inwestycji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad udzielania wsparcia należy skontaktować się z zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  pod nr telefonu 59 840 11 74. Powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl  w zakładce „Wsparcie PSI ”.

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia   zamknięcia przetargu,

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż     okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.   poz. 2278 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 482 ze. zm.) Spółce pod firmą Kostrzyńsko –Słubicka Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, jako zarządzającemu  Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, w związku z powyższym zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

Umowa przenosząca własność przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta niezwłocznie po uprzednim uzyskaniu informacji o rezygnacji z prawa pierwokupu przez uprawnioną, albo po upływie ustawowego terminu do wykonania prawa pierwokupu przez uprawnioną.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w tym opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547   lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 4 grudnia 2019 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ