newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
WOSP_2021 Karlino.png
28 Plebiscyt sportowy GK.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej
19 / 11 / 2020 | Michał | wyświetleń: 217

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem byłego punku skupu mleka, przeznaczonego do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny budynku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 91/2, 91/3  o łącznej pow. 2037 m², obręb Ubysławice gm. Karlino, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino i wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy częściowo teren pod zabudowę przemysłową, produkcyjną baz i magazynów i częściowo  teren pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona nr 91/2 grunty rolne, tereny mieszkaniowe oraz tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dz  nr 91/3 – droga.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 91/3nie  posiada urządzonej księgi wieczystej, natomiast dz. nr 91/2 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00030213/0

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł

Wadium - 3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  15 grudnia  2020 r.  na konto PKO Bank Polski SA nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219.

lub w kasie tut. Urzędu.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich  wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Pełnomocnicy reprezentujący uczestników przetargu powinni posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 poz. 2278 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprzedaż działki zwolniona będzie z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.  poz. 106 z późn. zm.).

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Umowa notarialna  zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ