newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 613
27 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 147

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 004 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613 o pow. 1983 m², przeznaczonejwmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod teren zabudowy sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystycznych oznaczonych  symbolem 1 US,UT, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr VII/69/15 z dnia 25 kwietnia 2015r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego   z 2015 r. poz. 2227),  posiadającą  urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00046898/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  wraz z ustanowieniem dla niej służebności przechodu  i  przejazdu przez   dz. nr 144/12 i 614 obr. 004 m. Karlino stanowiących własność Gminy Karlino.

W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona  odpłatna służebność na rzecz   nabywcy w celu zapewnienie dostępu   do drogi publicznej powiatowej nr 1196Z                  w obr. 004 m. Karlino przez działki nr 144/12 i 614  stanowiące własność Gminy Karlino,                      o powierzchni  1350 m²  zgodnie z Uchwałą  nr XXII/208/20 Rady Miejskiej   w Karlinie z dnia  27 kwietnia 2020 r..

Wartość służebności  w kwocie  32.410,00 zł netto zostanie dodana do ceny zakupu nieruchomości.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw  i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Służebności przesyłu  co do których jest wzmianka w  dziale III księgi wieczystej KO1B/00046898/0 nie obciążają nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie realizacji inwestycji przez które rozumie się uruchomienie działalności w wybudowanym obiekcie wyniesie 48 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

            CENA WYWOŁAWCZA –    99.150,00 zł

            WADIUM   -     19.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30  czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24  czerwca 2020 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę   do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wydruk z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017 poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zostanie zastrzeżone na rzecz  Gminy Karlino prawo jej odkupu na okres 4 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania któregokolwiek  z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w umowie, nabywca na wezwanie uiści na rzecz Gminy Karlino kary umowne w wysokości :

- 10 % ceny nabycia brutto za pierwszy rok,

- 20 % ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, a obowiązek zapłaty kar obowiązuje także następców prawnych Nabywcy.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty odpowiadającej 20% ceny nabycia brutto lub wpłatę kaucji przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Urzędu w wysokości 20 % ceny nabycia brutto,  formę zabezpieczenia nabywca określi po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.              

Gmina  Karlino przechowywać będzie kaucję pieniężną na oprocentowanym rachunku bankowym, kaucja pieniężna wraz z odsetkami, służy pokryciu roszczeń z tytułu kar pieniężnych naliczonych  w przypadku niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości. Gmina Karlino zwróci Kupującym kaucję pieniężną wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszoną o naliczone uprzednio kary pieniężne, koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Kupujących - w terminie 14 dni od dnia wykonania zabudowy nieruchomości.

Przeniesienie przez Kupujących prawa własności nabytej nieruchomości, na rzecz osób trzecich przed upływem terminu zakończenia inwestycji (48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży) nie stanowi podstawy do zwrotu kaucji pieniężnej wraz z odsetkami, chyba, że w dacie przeniesienia tego prawa Kupujący zakończyli już inwestycję.

Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie uruchomienie działalności w wybudowanym obiekcie.

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości - w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50 % kwoty kaucji na rzecz Gminy Karlino, a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 27 maja 2020 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ