newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272
26 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 210

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 272  o pow. 279 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy, nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego. W ,,Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Karlino” teren oznaczony jako grunty rolne częściowo strefa B pośredniej ochrony konserwatorskiej.

W ewidencji gruntów oznaczonej jako Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  Brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 272 posiada urządzoną księgę wieczystą K01B/00017219/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

 Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, która nie posiada dostępu do drogi publicznej  przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj:

-       działki oznaczonej numerem 57 w obr. 004 m. Karlino,

-       działki oznaczonej numerem 58 w obr. 004 m. Karlino.

-       działki oznaczonej numerem 59 w obr. 004 m. Karlino,

-       działki oznaczonej numerem 62 w obr. 004 m. Karlino.   

         CENA WYWOŁAWCZA    –      11.000,00 zł

         WADIUM –  2.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 11°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego      w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Osoby zamierzające uczestniczyć  w przetargu powinny w terminie do 18 czerwca 2020 r. do godz. 15ºº zgłosić uczestnictwo  w przetargu poprzez złożenie  w Urzędzie Miejskim w Karlinie pokój nr 16 pisemnego zgłoszenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu wraz z kserokopią tytułu własności do nieruchomości oznaczonych nr dz. 57,58,59,62 w obr. 004 m. Karlino.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 19 czerwca 2020 r.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości ora dowód wpłaty wadium. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy   z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprzedaż działki zwolniona będzie od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.  Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  26  maja 2020 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ