newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki nr 576/6
25 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 149

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż działki nr 576/6 w obr. Daszewo  gm. Karlina o pow. 2500 m², włączonej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.12.2008 r. w sprawie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 162), przeznaczonej  wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową, składów , magazynów i baz , zatwierdzonym uchwałą  Rady Miejskiej w Karlinie Nr XLVIII /431/10 z dnia 26 marca 2010 r. .w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obr. Daszewo gm. Karlino  (Dz.U. woj. Zachodniopomorskiego  Nr 36, poz. 761), opisanej w księdze wieczystej nr K01B/00030523/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 CENA WYWOŁAWCZA   -         62.800,00 zł

ZALICZKA         –         12.560,00 zł

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 1. W/w nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych  i innych obciążeń.
 2. Działka nr 576/6 nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach :

- I przetarg – 20 kwietnia 2020 r.,

- II przetarg - 22 maja 2020 r.

 1. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6  w Karlinie (pokój nr 7), do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15ºº. Koperty powinny być  opisane w następujący sposób : „Rokowania na sprzedaż działki nr 576/6 o pow. 2500 m² w obr. Daszewo gm. Karlino”.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.     

 1. Informacje o rokowaniach oraz warunki rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Karlinie  pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.karlino.pl i  www.bip.karlino.pl
 2. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że Zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje   je bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę sprzedaży plus obowiązujący podatek VAT 23% oraz sposób jej zapłaty, 
 • oświadczenie, że Zgłaszający zapoznał się ze stanem działki, jej uzbrojeniem i, że przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości  12.560,00 zł,
 • podpis składającego ofertę.

Zgłaszający udział  w rokowaniach winien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 12.560,00 zł  przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego - Urzędu Miejskiego  w PKO BP:

Nr  32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub gotówką w kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Uczestnicy rokowań winni posiadać dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wydruk z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Uczestnicy biorący udział w rokowaniach przez pełnomocnika  powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.   

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Powiat Białogardzki znajduje się we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalna Strefą Ekonomiczną.

W przypadku, gdy nabywca planuje realizację nowych inwestycji na w/w obszarze może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad udzielania wsparcia należy skontaktować się z zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod nr telefonu 59 840 11 74. Powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl wzakładce „Wsparcie PSI ”.

Cudzoziemcy, jeżeli uczestnikiem, jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego  odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu  z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres3 miesięcy przed terminem rokowań.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców  wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach  ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) Spółce pod firmą Kostrzyńsko-Słubicka Strefą Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedziba w Kostrzynie nad Odrą, jako zarządzającemu Kostrzyńsko Słubicką Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, w związku z powyższym zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Umowa przenosząca własność przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta niezwłocznie po uprzednim uzyskaniu informacji o rezygnacji z prawa pierwokupu przez uprawnioną.

Na nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa oraz szafka z przewodem elektroenergetycznym, w związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie zapewnić służbom specjalistycznym dostęp do w/w sieci.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie,

Wejście w posiadanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego.

Geodezyjne wskazanie granic odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina ma prawo zamknąć rokowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania rokowań  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat rokowań można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 25 maja 2020 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ