newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości nr 591/3
22 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 157

Burmistrz  Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 591/3 o pow. 2,53 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą    KW nr K01B/00001826/8 położonej  w obrębie Daszewo gmina  Karlino,

 z przeznaczeniem pod działalność usługową – posadowienie budynku nietrwale związanego z gruntem  przeznaczonego pod hotel pracowniczy wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym.

1. Cena wywoławcza za najem w/w działki  wg. stawki 1,50 zł/m² wynosi  38.850,00 zł  miesięcznie                                          
2.  Okres najmu  działki  -  10 lat
3.  Płatność czynszu najmu w ratach miesięcznych

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godzinie 10 °°   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłata wadium w wysokości    7.770,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 czerwca  2020 roku  na konto:

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny najmu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium  przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wyżej wymieniona  nieruchomość  nie może  być oddana w podnajem.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu  po  7 dniach  od dnia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać aktualny wydruk z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie do reprezentowania Spółki na przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli najemcą jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów.  Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż  okres    3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt najemcy.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94)  311 95  47  lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  22 maja   2020 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ